Bariery

Bariery utrudniające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym

Dzielimy je na:

1. Bariery architektoniczne – czyli wszelkie utrudnienia jakie występuję w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, komunikacyjne czy konstrukcyjne uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

2. Bariery w komunikowaniu się – czyli ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

3. Bariery techniczne – czyli takie, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej swobodne i wydajne funkcjonowanie.

Każda osoba niepełnosprawna, która zdecydowała się na likwidację w/w barier we własnym otoczeniu może ubiegać się przez złożenie w placówce PCPR- u odpowiedniego wniosku o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia.

Wysokość takiego dofinansowania może wynieść 80% kosztów przedsięwzięcia nie może być jednak wyższa od wysokości 15-to krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Aby móc uzyskać dofinansowanie na likwidację w/w barier osoba niepełnosprawna powinna złożyć w odpowiedniej placówce PCPR wniosek z następującymi dokumentami:

1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,

2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą – w przypadku istnienia takowych,

3) zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o stanie zdrowia, sposobie poruszania się oraz ewentualnej dysfunkcji rąk ze wskazaniem ze względu na ten stan zdrowia potrzeby przystosowania domu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,

4) udokumentowane podstawy prawne zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier funkcjonalnych ( wypis z księgi wieczystej, w przypadku właściciela lub użytkownika wieczystej nieruchomości),

5) poświadczenie stałego zameldowania Wnioskodawcy w miejscu planowanej likwidacji barier funkcjonalnych.

Ważne by pamiętać, że osoba niepełnosprawna nie może dokonać zakupu ani wykonać żadnych prac związanych z likwidacją w/w barier przed podjęciem przez PCPR decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisaniem stosownej umowy.

Wielkość czcionki
Kontrast