Zaopatrzenie

Ze środków PFRONU osoby niepełnosprawne mogą w naszej placówce otrzymać również:

1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowania można otrzymać do sprzętu, który jest niezbędny do prowadzenia zajęć
w warunkach domowych, mających za zadanie poprawę poziomu funkcjonowania
i integrację społeczną osoby niepełnosprawnej. Tym sprzętem mogą być np.:

• Drabinki gimnastyczne,
• Ławeczki gimnastyczne,
• Łóżka rehabilitacyjne,
• Materace przeciwodleżynowe,
• Podnośnik wannowy,
• Poduszki, materace,
• Rower trójkołowy,
• Składane stoły do masażu,
• Stacjonarne stoły do masażu,
• Suche baseny,
• Ssaki medyczne,
• Tablice do ćwiczeń,
• Tor do nauki chodzenia,
• Zestaw do trakcji itp.

Dofinansowanie na tego typu sprzęty rehabilitacyjne może wynieść nawet do 60% ich wartości.  Osoba niepełnosprawna zainteresowana pozyskaniem takiego dofinansowania powinna zgłosić się do placówki PCPR z następującymi dokumentami:

1) Wypełnionym wnioskiem na sprzęt rehabilitacyjnym dostępnym w zakładce Wnioski do pobrania,
2) Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź orzeczenie równoważne
3) Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o stanie zdrowia ze wskazaniem potrzeby rehabilitacji i dokładną nazwą sprzętu, który zleci owy lekarz do jej zniwelowania.
4) Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy oraz członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed datą złożenia wniosku plus do wglądy – 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu rentowo- emerytalnego o wysokości dochodu netto, zaświadczenie z pracy),
5) Ofertę kosztów ewentualnych sprzętów zaleconych przez lekarza specjalistę,
6) W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z Urzędu gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych.

2 . Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Są to dofinansowania do takich przedmiotów ortopedycznych jak np.:
• ortezy,
• kołnierze ortopedyczne,
• wózki inwalidzkie,
• balkoniki,
• protezy,
• kule, laski,
• obuwie ortopedyczne itp.

I środków pomocniczych tj.:
• soczewki,
• szkła okularowe,
• protezy oka,
• aparaty słuchowe,
• cewniki,
• pieluchomajtki itp.

Aby otrzymać dofinansowanie maksymalnie, które może wynieść:
a) do100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym przez ministra zdrowia limicie ceny zakupywanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,

b) do 150% sumy ustalonego limitu i udziału własnego jeżeli rzeczywista cena zakupywanego przedmiotu ort. Lub środka pomocniczego jest wyższa niż te ustalone prze ministra zdrowia( szczegóły znajdziecie państwo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawartym w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 275 poz. 2732 ).

zainteresowany ma w obowiązku złożyć w naszej placówce następujące dokumenty:

1) Wypełnionym wnioskiem na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnice dostępnym
w zakładce Wnioski do pobrania,
2) Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź orzeczenie równoważne
3) Ksero zlecenia wystawionego przez lekarza specjalistę wypełnionego w całości
i podstemplowanego za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
4) Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy oraz członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed datą złożenia wniosku plus do wglądy – 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu rentowo- emerytalnego o wysokości dochodu netto, zaświadczenie z pracy),
5) Nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego do wglądu
6) Fakturę za zakupiony przedmiot lub środek pomocniczy.

Zarówno dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których dochód netto za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej –  dla osoby samotnej.

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

O dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku. Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Wielkość czcionki
Kontrast