Aktualności

Warsztaty edukacyjne ?Przemoc boli bez względu na wiek? realizowane w ramach kampanii ?16 Dni Bez Przemocy?

W dniu 8 grudnia 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle odbyły się warsztaty edukacyjne dla Seniorów z powiatu jasielskiego nt. ?Przemoc boli bez względu na wiek?, które zostały zrealizowane w ramach kampanii ?16 Dni Bez Przemocy? i ?Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025?.

Warsztaty przeprowadziła Pani Iwona Buczyńska, pedagog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Podczas zajęć z Seniorami omówiona została następująca tematyka związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, tj. definicja przemocy, rodzaje przemocy, cykl przemocy, konsekwencje doznawania przemocy, w szczególności przez osoby starsze, a także procedura ?Niebieskie Karty?. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zapoznania się z możliwościami przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,  a także z ofertą pomocy Ośrodka.

Podczas warsztatów Seniorzy obejrzeli krótkometrażowe filmy edukacyjne, których przekaz
i treść pogłębiły wiedzę w zakresie problematyki przemocy w rodzinie i zainspirowały uczestników zajęć do dyskusji. Mimo trudnego tematu spotkania, warsztatom edukacyjnym towarzyszyła przyjazna i miła atmosfera. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, udzielali informacji zwrotnych oraz dzielili się własnymi wnioskami i refleksjami. Podczas warsztatów poruszona została także sytuacja osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w związku z epidemią COVID-19 zmuszone są do pozostawania w izolacji
lub kwarantannie w warunkach domowych. Omówiono możliwe formy szukania pomocy,
a także konstruktywne strategie obronne służące zatrzymaniu przemocy lub eskalującego konfliktu.

Warsztaty edukacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie COVID-19. Wszyscy Seniorzy otrzymali podziękowania za udział w warsztatach.

 

Kampania ?16 Dni Bez Przemocy?

?16 Dni Bez Przemocy? to kampania, której celem jest zaakcentowanie braku akceptacji dla wszelkich form przemocy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat przemocy.

Kampania rozpoczyna się w dniu 25 listopada i trwa do dnia 10 grudnia.

25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, natomiast 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zbieżność tych dat podkreśla, że przemoc jest niezaprzeczalnie naruszeniem i pogwałceniem praw człowieka.

PRZEMOC to jednorazowe lub powtarzające się intencjonalne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, których dotyczy. Przemoc powoduje wiele negatywnych konsekwencji w życiu osób krzywdzonych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych,
a w szczególności naraża na utratę zdrowia/życia. Przemoc narusza godność osobistą człowieka, nietykalność cielesną, wolność.

Pamiętaj!

Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność człowieka.

Każdy człowiek ma prawo do:

 • Myślenia – czasami – wyłącznie o sobie.
 • Proszenia o wsparcie psychiczne, gdy tego potrzebuje.
 • Krytycyzmu i wyrażania swojego protestu.
 • Własnych opinii i przekonań.
 • Błędów w dochodzeniu do prawdy.
 • Zwracania się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 • Mówienia: ?nie, dziękuję”, ?proszę mi wybaczyć, ale nie…”.
 • Niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą.
 • Samotności nawet, gdy inni potrzebują jego towarzystwa.
 • Własnych odczuć nawet, gdy dla innych są one bezsensowne.
 • Zmiany swojego zdania i sposobu postępowania.
 • Negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia.

Szkolenie kadry pomocy społecznej z powiatu jasielskiego na temat ?Zrozumieć dziecko z FAS ? rozpoznanie objawów oraz specyfika pomocy i wsparcia?

W dniu 28 października 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle odbyło się szkolenie dla
kadry pomocy społecznej z terenu powiatu jasielskiego na temat ?Zrozumieć dziecko
z FAS ? rozpoznanie objawów oraz specyfika pomocy i wsparcia?.   

Tematyka szkolenia dotyczyła następujących zagadnień:

 1. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD) i Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) ? etiologia.
 2. Sylwetka dziecka z zespołem FAS w poszczególnych okresach rozwojowych.
 3. Umiejętności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne.
 4. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem FAS.
 5. Problemy rodziców/opiekunów dzieci z FAS.

Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, a osobą prowadzącą Pani Magdalena Maculak ? pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szkoleniu wzięło udział 8 pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin
z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu jasielskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie epidemii COVID-19. Wszyscy uczestniczy szkolenia otrzymali materiały edukacyjne oraz zaświadczenia.

Font Resize
Contrast