,,AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R. Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JASIELSKIM (VIII)”

,,AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R. Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JASIELSKIM (VIII)”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy ? projekty pozakonkursowe PUP.

Cele szczegółowe projektu:
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy.
Cel  szczegółowy  2:  Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 158 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, należących do poniższych grup:
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj, osoby bezrobotne, zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin ? osoby posiadające nieruchomość rolną (do wielkości 2 ha) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

3. Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1 lit. c-e oraz w pkt 2. Udział tych osób w projekcie nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie, a udzielone im wsparcie ma doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdemu z uczestników projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania i zastosowanie w miarę potrzeb pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:
 1. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – do 30 tyś. zł
 2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – do 30 tyś. zł

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały okres realizacji będą miały osoby bezrobotne, korzystające z opieki żłobkowej w ramach Działania 7.4. RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

Wsparciem w ramach projektu mogą być objęci byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 RPO.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle.

Okres realizacji projektu:  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu:  4 718 083,38 zł, w tym wkład EFS wynosi 4 010 370,86 zł
Zapraszamy osoby bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 30 lat, zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu jasielskiego do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub telefonicznie:
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
tel. 13 446 34 92 (wew. 32, 64, 72) lub bezpośrednio 13 443 54 32, 13 443 54 64, 13 443 54 51.
Referat Dotacji, pokój nr 115A, 116, 117
>>>Kryteria kwalifikowalności Uczestników do projektu<<<

Font Resize
Contrast