?AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI? NARZĘDZIA WSPARCIA SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. ?Aktywni niepełnosprawni ? narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych?, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. ? czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających ? organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej http://wlaczeniespoleczne.pl, poprzez wypełnienie ankiety lub pozostawienie opinii w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo).


>>>Informacja o projekcie<<<

 

Font Resize
Contrast