Bariery

Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych) mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
 2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 4. Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95%kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 5. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, tut. Centrum może ustalić wysokość dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych na poziomie niższym niż 95%, uwzględniając przy tym bieżące możliwości finansowe.
 6. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
 7. Każdy Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a tut. Centrum na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.
 8. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Tryb rozpatrywania wniosków:

 1. Rejestracja wniosku;
 2. Weryfikacja wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień we wniosku PCPR w Jaśle w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni. Nieusunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 3. Ustalenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy w części dotyczącej proponowanych zmian oraz określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (wizja lokalna ? dotyczy wniosków złożonych w ramach likwidacji barier architektonicznych);
 4. Ocena zasadności wniosków przez Komisję ds. oceny wniosków dot. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 5. Powiadomienie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku, a w przypadku likwidacji barier architektonicznych ? zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia:
 • kosztorysu ofertowego (szczegółowego) opracowanego w oparciu o średnie ceny, stawki i narzuty w regionie,
 • szkicu mieszkania w części dotyczącej planowanych przedsięwzięć przed i po likwidacji barier architektonicznych lub projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami (w przypadkach tego wymagających);
 1. Weryfikacja przedłożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 5;
 2. Zawarcie umowy o dofinansowanie;
 3. Po podpisaniu umowy wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy zadania i przystępuje do jego realizacji;
 4. O wykonaniu zadania wnioskodawca powiadamia PCPR w Jaśle, informując jednocześnie o planowanym terminie odbioru prac ? dotyczy likwidacji barier architektonicznych;
 5. Odbioru dokonuje się w obecności pracownika PCPR w Jaśle;
 6. W sytuacji braku środków finansowych wniosek rozpatruje się negatywnie w terminie 30 dni od dnia złożenia.

 

Font Resize
Contrast