LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

27 czerwca 2017

Informuję, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2017 roku.

Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji z przyznanych dofinansowań oraz różnic z rozliczenia umów.

Posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych, odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 10.00.

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I DOSTAWY 3 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP, DRUKARKI I 3 ZESTAWÓW (MYSZ i KLAWIATURA)

26 czerwca 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Jaśle, uL. Rynek 18, w związku z realizacją projektu: ,,Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu wyłonienia Wykonawcy zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę do siedziby jednostki: 3 sztuk komputerów przenośnych typu laptop, drukarki laserowej oraz 3 zestawów (mysz + klawiatura). Szczegółowe parametry zamówienia podano w załącznikach do niniejszego zapytania.

(więcej…)