INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Informuję, że w 2020 roku Powiat Jasielski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19.

W ramach realizacji projektu Powiat Jasielski zakupił:

  • sprzęt komputerowy – 48 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem, które posłużą do zdalnego nauczania dla dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej,

oraz

  • środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki – w ilości 2360 sztuk , rękawiczki – w ilości 11 800 sztuk, płyny dezynfekcyjne – 236 litrów),

Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze z terenu Powiatu Jasielskiego oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza – Dom Dziecka w Kołaczycach.

Wartość projektu ogółem: 129 865,00 zł w tym:
– środki europejskie – 109 450,22 zł,
– środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego – 20 414,78 zł.

Obsługę  projektu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod numerem telefonu 13/44 834 40 lub za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@pcprjaslo.info


 

Font Resize
Contrast