NABÓR NA STANOWISKO – KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

OGŁOSZENIE:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

– Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Rynek 18, 38 ? 200 Jasło

ogłasza nabór na stanowisko:

? Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej?

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. Kandydat posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
  w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo ? wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 1. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie ma zawieszonej ani ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 2. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny ? w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. kandydat posiada obywatelstwo polskie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 5. wysoki stopień empatii,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office,
 8. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 9. prawo jazdy kat. B,
 10. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 11. umiejętność interpretowania przepisów prawa.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka,
 6. udział w ocenie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
 10. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie,
 11. gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie,
 12. prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac,
 13. przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych, informowanie o wszelkich zaistniałych problemach.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ? załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ? załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 6. oświadczenie kandydata o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona ? załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata dot. wypełniania obowiązku alimentacyjnego ? w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego – załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 8. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

Podanie  danych osobowych przez kandydata określonych w pkt 1 ogłoszenia jako wymagania niezbędne jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawo niezbędne (określone w pkt 1), będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie ? załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 ogłoszenia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować uzyskaniem niższej oceny podczas procesu rekrutacyjnego.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów w/w dokumentów.

 

V. Miejsce wykonywanej pracy:

 

Teren Powiatu Jasielskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie Powiatu Jasielskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

VI. Rodzaj umowy i wymiar etatu:

 

Umowa o pracę na czas określony w systemie zadaniowego czasu pracy ? pełny etat.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt IV należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle ul. Rynek 18, 38 ? 200 Jasło lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres w terminie do dnia 19 marca 2020 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Na kopercie należy zamieścić dopisek ?Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej?.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13/ 44 834 40.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
  bip.gov.pl, stronie internetowej www.pcprjaslo.info na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle przy ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (parter).
 2. Wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
 3. W ramach naboru będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub poprzez inną formę kontaktu wskazaną przez kandydata.
 4. Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Kontakt do Administratora: adres: ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, tel. 13-4483440, e-mail: dyrektor@pcprjaslo.info. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  e-mail:inspektorodo@onet.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą z dnia z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, a w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa ? na podstawie Państwa zgody.
 4. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze określonych w pkt 1 ogłoszenia jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.
 5. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa.
 6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru ? następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat,
  a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 7. Nie planuje się udostępniania danych, dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie
  z art. 15-18 RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

>>>załącznik nr 1<<<

>>>załącznik nr 2<<<

>>>załącznik nr 3<<<

>>>załącznik nr 4<<<

>>>załącznik nr 5<<<

Font Resize
Contrast