NABÓR NA STANOWISKO – KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

OGŁOSZENIE:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
/
ul. Rynek 18, 38 ? 200 Jasło/

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

(3 pełne etaty)

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo ? wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie ma zawieszonej oraz ograniczonej władzy rodzicielska;
3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny ? w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy;
6. nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat;
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 5. wysoki stopień empatii,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office,
 8. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 9. prawo jazdy kat. B,
 10. umiejętność interpretowania przepisów prawa.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka,
 6. udział w ocenie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 9. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej
  pieczy zastępczej,
 10. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie,
 11. gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie,
 12. prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac,
 13. dokumentowanie własnej pracy poprzez przygotowanie sprawozdania miesięcznego,
 14. przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 16. informowanie o wszelkich zaistniałych problemach.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia szkoły, potwierdzające posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury postępowania konkursowego;
 9. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 10. w swojej ofercie kandydat winien podać numer telefonu do kontaktu.

V. Miejsce wykonywanej pracy:

Teren Powiatu Jasielskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie Powiatu Jasielskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Czas pracy nie jest normowany ? istnieje możliwość pracy w sobotę, niedzielę i święta. Praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

VI. Rodzaj umowy:

Umowa o pracę  na czas określony.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt IV należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle ul. Rynek 18, 38 ? 200 Jasło lub za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Na kopercie należy zamieścić dopisek ?Postępowanie konkursowe na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej?.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacja o wynikach postępowania konkursowego będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pcpr_jaslo.bip.gov.pl, stronie internetowej www.pcprjaslo.info , na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle przy ul. Rynek 18 (parter).
 2. Wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
 3. W ramach postępowania konkursowego będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie: 10:00. Kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. Kandydaci obowiązani są okazać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej dowód osobisty oraz oryginały wszystkich dokumentów, których kserokopie załączyli do złożonej oferty.
 4. Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz.697) koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Font Resize
Contrast