NABÓR WNIOSKÓW ?POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI? ? MODUŁ I, MODUŁ II

Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach programu ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych? Moduł I i Moduł II.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2020 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Formy pomocy, które będą realizowane w 2020 roku:

 • Moduł I ? jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną;
 • Moduł II ? jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:
 1. sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
 2. sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu ? o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej:

 1. w ramach Modułu I wynosi do 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przy czym nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących
  w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego,
 2. w ramach Modułu II:
  a) w przypadku naprawy sprzętu/urządzenia ? wynosi do 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,
  b) w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON ? nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny), z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

Wnioski w ramach programu (Moduł I i Moduł II) należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod nr telefonu 13 448 34 40.

 

Treść , kierunki i warunki brzegowe programu znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-moduly-i-i-ii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-z/

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można pobrać poniżej:

>WNIOSEK_Modul I <<<

 

>>WNIOSEK_Modul II<<<

 

Font Resize
Contrast