OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Jaśle działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) i Uchwały Nr XXXll/238/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017″

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

czytaj:

>Uchwała Nr 158/2016 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 6 grudnia 2016 r.

>Załącznik do Uchwały Nr 158/2016 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 6 grudnia 2016 r. (pełna treść ogłoszenia)

Font Resize
Contrast