PFRON – wnioski do pobrania

Turnusy rehabilitacyjne:

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:


Sprzęt rehabilitacyjny:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON:


Bariery funkcjonalne – likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:


Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:

Termin składania – 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji.

Wniosek na 2022 rok

Lista wymaganych załączników:

 1. Oświadczenie rachunek bankowy – Załącznik Nr 1  >>pobierz<< 
 2. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec PFRON, ZUS, US – Załącznik Nr 2 >>pobierz<<
 3. Oświadczenie Zakład Pracy Chronionej – Załącznik Nr 3 >>pobierz<<
 4. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy ? załącznik Nr 4 >>pobierz<<
 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu płatnika podatku VAT ? Załącznik Nr 5  >>pobierz<<
 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku ? Załącznik Nr 6  >>pobierz<<
 7. Oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania ? załącznik Nr 7 >>pobierz<<
 8. Oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania ? załącznik Nr 8 >>pobierz<<
 9. Imienny wykaz osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów objętych wnioskiem z podaniem miejsca zamieszkania oraz stopnia niepełnosprawności – załącznik Nr 9 >>pobierz<<
 10. Klauzula RODO,  >>pobierz<<
 11. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej /ważny 3 miesiące/,
 12. Statut wnioskodawcy,
 13. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
 14. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Jeżeli wnioskodawca jest również zakładem pracy chronionej lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162) dołącza do wniosku:

 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 2. Informację o każdej innej pomocy niż de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
 3. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej ? kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
 4. Informacje o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku ? dotyczy zakłady pracy chronionej.

Uwaga!

Dokumenty w kserokopii winny być potwierdzone ?za zgodność z oryginałem? przez osobę uprawnioną.

Na żądanie PCPR w Jaśle wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów.

_________________________________________________________________________________________________

FORMULARZE WNIOSKÓW MODUŁ I ORAZ MODUŁ II PROGRAMU ?POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI?

 

>>>WNIOSEK_MODUŁ I<<<

 

>>>WNIOSEK_MODUŁ II<<<

 

_______________________________________________________________________________________________________________

FORMULARZE WNIOSKÓW
AKTYWNY SAMORZĄD
2022 ROK  (pliki PDF)

MODUŁ I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW A 1

Wniosek AS A1 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 4a zaświadczenie lekarskie A1, A2

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar A zadanie 2 lub obszar A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW A 2 lub A3

Wniosek AS A2-3 (P) – 2022 (1)

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 4a zaświadczenie lekarskie A1, A2

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar A zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW A 4

Wniosek AS A4 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 4 c zaświadczenie lekarskie A4 i B4

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar B zadanie 1, Obszar B zadanie 3 i Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW B 1 lub B 3 lub B 4

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P) (1)

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 4 c zaświadczenie lekarskie A4 i B4

zał. 4 d zaświadczenie lekarskie B1 dysfunkcja kg

zał. 4 e zaświadczenie lekarskie B1 wzrok

zał. 4 f zaswiadczenie lekarskie B3

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW B 2

Wniosek AS B2 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar B zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW B 5

Wniosek AS B5 – 2022 (P)

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW C1

Wniosek AS C1 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 4 b zaświadczenie lekarskie

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW C2

Wniosek AS C2 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW C3

Wniosek AS C3 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. 7 do formularza wniosku (oferty)

 

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, wktórej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW C4

Wniosek AS C4 (P) – 2022

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 8 do formularza wniosku (oferty) – C4

 

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW C5

Wniosek AS C5 – 2022 (P)

zał. 1 Oświadczenie o dochodach

zał. 2 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 4g zaświadczenie lekarskie C 5

zał. 5 oświadczenie Pełnomocnika + Informacja dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem Pełnomocnika

zał. 6 zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek AS D – 2022

Wykaz załączników Obszar D

zał. 1 Oświadczenie o dochodach zał. 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zał. 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. 4 Oświadczenie o ubieganiu się za pośrednictwem PCPR w Jaśle

zał. 5 do wniosku

_____________________________________________________________________________________________________

 

Font Resize
Contrast