PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON DLA POWIATU JASIELSKIEGO W 2019 ROKU

Informujemy, że Rada Powiatu w Jaśle uchwałą nr VIII/50/2019 z dnia 11 marca 2019 roku określiła zadania, na które przeznaczy się w bieżącym roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Łączna kwota 1 867 259 zł została przeznaczona na następujące zadania:

I. Z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono łączną kwotę 1 706 259 zł, z tego:

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 110 000 zł;

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 20 900 ;

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ? 40 000 zł;

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 386 579 zł;

5. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – 978 780 zł;

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 170 000 zł.

II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono łączną kwotę 161 000 zł, z tego:

1. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 90 000 zł;

2. Zwrot poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ? 60 000 zł;

3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ? 8 000 zł;

4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – 3 000 zł.

Równocześnie informujemy, że zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.

 

Font Resize
Contrast