PODSUMOWANIE PROJEKTU ?LIDERZY KOOPERACJI?

W grudniu 2018 roku zakończono pracę warsztatową Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji w ramach projektu ?Liderzy kooperacji?.

Powiat Jasielski uczestniczył w I Kamieniu Milowym (pierwszym etapie projektu) pn.: ?Liderzy kooperacji?, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn.: ?Liderzy kooperacji? był realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w ? Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Głównym celem projektu było wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, oświata, organizacje pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

Do prac nad Modelem Kooperacji w powiecie jasielskim zaprosiliśmy instytucje, które wraz z instytucjami z gminy Krempna utworzyły Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji. Animatorem Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji na terenie powiatu jasielskiego była pani Magdalena Maculak, pracownik PCPR w Jaśle.

We wspólnej pracy nad Modelem w Gminno-Powiatowym Zespole Kooperacji uczestniczyły następujące osoby reprezentujące instytucje z powiatu jasielskiego: pani Agnieszka Szlemp z Sądu Rejonowego w Jaśle oraz funkcjonariusz Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie – st. asp. Roberta Zoła.

Realizacja projektu przyczyniła się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu, który umożliwi efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji na terenie gminy Krempna i powiatu jasielskiego.

Magdalena Maculak

Krótkie podsumowanie pracy w projekcie ?Liderzy kooperacji?  w województwie podkarpackim:
http://www.rops.rzeszow.pl/a-320-zakonczenie-prac-warsztatowych-w-gminno-powiatowych-zespolach-kooperacji-w-ramach-projektu-%E2%80%9Eliderzy-kooperacji%E2%80%9D

Font Resize
Contrast