Pomoc dla osób uzyskujących pełnoletność w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych

Zgodnie z art. 88 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej – osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

? pieniężną na usamodzielnienie;
? pieniężną na kontynuowanie nauki;
? w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
? w uzyskaniu zatrudnienia;
? na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

To jedna z form pomocy przyznawanych wychowankom przez naszą placówkę. Aby otrzymać ten rodzaj  pomocy osoba pełnoletnia powinna zgłosić się do placówki PCPR
z następującymi dokumentami:

1) określonym indywidualnym programem usamodzielnienia,
2) wskazaniem co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych osoby, którą wybrała sobie na opiekuna procesu usamodzielnienia wraz z jej pisemną zgodą na pełnienie tej funkcji i związanymi z nią zadaniami tzn.:
a) zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
b) ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikacja,
c) współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą.
3) wypełnionym wnioskiem o przyznanie takiej pomocy
4) własną pisemną deklaracją o tym, że pomoc będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej w szczególności na:
a) polepszenie warunków mieszkaniowych,
b) stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Ponadto rodzina zastępcza lub dyrektor bądź kierownik w/w placówek ma obowiązek poinformowania właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zamiarze usamodzielnienia się jej wychowanka co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia rodziny zastępczej i przekazania dokumentacji dotyczącej tej osoby nie później niż na miesiąc przed terminie opuszczenia przez niego placówki bądź rodziny zastępczej.

Kwoty jakie może uzyskać w ramach pomocy pieniężnej na usamodzielnienie osoba usamodzielniana, różnią się w zależności od tego czy osoba opuszcza rodzinę zastępczą czy placówkę opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i przedstawiają się  następująco:

Dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze:

1. 4,941 złotych tj. 300% podstawy( podstawa = 1647 złotych) – może otrzymać osoba usamodzielniana, która przebywała w rodzinie zastępczej przez okres powyżej trzech lat,

2. 3,294 złotych (200% podstawy) – może otrzymać osoba niepełnosprawna , przebywająca w rodzinie zastępczej przez okres od dwóch do trzech lat,

3. 1647 złotych tj. kwotę podstawy – może otrzymać osoba usamodzielniana , która przebywała w rodzinie zastępczej przez okres od roku do dwóch lat.

Natomiast dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo ? wychowawcze typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży:

1. 6588 złotych tj. 400% podstawy( podstawa = 1647 złotych) – może otrzymać osoba usamodzielniana, która przebywała w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przez okres powyżej trzech lat,
2. 6588 złotych tj. 400% podstawy( podstawa = 1647 złotych) – może otrzymać osoba usamodzielniana, która opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
3. 3,294 złotych (200% podstawy) – może otrzymać osoba usamodzielniana, która przebywała w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przez okres od dwóch do trzech lat,
4. 1647 złotych tj. kwotę podstawy – może otrzymać osoba usamodzielniana , która przebywała w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.
Pomoc na usamodzielnienie ma charakter jednorazowej wypłaty.

2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Warunki przyznania:
1) określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki,
2) przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie      nauki gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki:
30% podstawy t. 494,10 złotych miesięcznie dla osób kontynuujących naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej.

Ważne!

Podstawowym kryterium przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
i na kontynuowanie osobie usamodzielnionej jest jednak kryterium dochodowe tzn:

? Jeżeli jest osobą samotnie gospodarującą jej dochód nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego, w tym przypadku 954 zł.
? Jeżeli pozostaje w rodzinie, to dochód na osobę w tej rodzinie nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium a mianowicie 702 zł.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Zarówno pomoc na usamodzielnienie jak i na kontynuowanie nauki może zostać zawieszona na okres nie dłuższy niż jeden rok w drodze decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

3. Pomoc na zagospodarowanie.

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy tj. do 4.941 złotych i w jej skład wchodzą:

1) Materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
2) Niezbędne urządzenia domowe,
3) Pomoce naukowe,
4) Sprzęt rehabilitacyjny,
5) Sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia

Font Resize
Contrast