POWIATOWA KONFERENCJA „INTERDYSCYPLINARNE POMAGANIE W ASPEKCIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

W dniu 22 listopada 2018 roku w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle odbyła się Powiatowa Konferencja pn. „Interdyscyplinarne pomaganie w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która została zorganizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle oraz Komendę Powiatową Policji w Jaśle.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020”, a jej celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie interdyscyplinarnych działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku przemocy w kontekście tworzenia systemowego i kompleksowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc. Celem tego wydarzenia była także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i prowadzenie wspólnego dialogu, który w tym kontekście oznacza wymianę informacji i doświadczeń.

Konferencja odbyła się przed rozpoczęciem międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, która jest organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu oraz koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania trwa od 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Konferencję otworzyli Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, młodszy inspektor Robert Wróbel oraz p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Paweł Podstawski.

Podczas konferencji głos zabrali następujący prelegenci: Pani Ewa Kloc – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która wygłosiła wykład na temat „Przemoc w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego – skala zjawiska, prowadzone działania pomocowe oraz rekomendacje do dalszej pracy”, komisarz Elżbieta Siupik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która mówiła nt. „Przemoc w rodzinie w ujęciu policyjnych statystyk”.

Następnie zabrała głos Pani Joanna Szurlej – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS” w Lesku, która wygłosiła wykład na temat „Pomoc osobie doświadczającej przemocy – ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej” oraz Pan Zbigniew Mierzwa – Prezesa Stowarzyszenia „Przeworsk – Powiat Bezpieczny”, który mówił w sowim wystąpieniu o „Praktycznych działaniach pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem”.

Doskonała frekwencja na niniejszej konferencji dowodzi wagi problemu, jakim jest zjawisko przemocy w rodzinie oraz świadczy o potrzebie organizowania podobnych wydarzeń w naszym powiecie.

Font Resize
Contrast