Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 65/2015 Starosty Jasielskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku i działa na podstawie art. 44 b i art. 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy Staroście Jasielskim Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego.

Do zakresu działania Rady należy:

– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

– opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– ocena realizacji programów,

– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Struktura Rady przedstawia się następująco:

Pani Krystyna Dzik ? PRZEWODNICZĄCA,
Pan Kazimierz Sanokowski ? WICEPRZEWODNICZĄCY,
Pani Leokadia Szydłowska? SEKRETARZ,
Pan Andrzej Stachurski ? CZŁONEK,
Pan Marek Cetnar ? CZŁONEK,

czytaj więcej

Font Resize
Contrast