?Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2022? Edycja 2022

Niniejszy program został opracowany w oparciu o integracyjny model pracy łączący  podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniach TSR, podejście behawioralno-poznawcze oraz elementy programu Duluth.

Założeniem niniejszego programu jest integracja następujących elementów:

 1. edukacji na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających
  i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc,
 2. promocji wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci
  oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje
  i gotowość ochrony słabszych,
 3. stosowania procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw
  i zachowań związanych z przemocą,
 4. uczenia umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli, porozumiewania się wg modelu komunikacji ?Porozumienie bez przemocy?.

 

Program korekcyjno-edukacyjny zawiera działania psychologiczne, edukacyjne
i socjalizacyjne ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Uczestnicy programu będą zatem edukowani na temat dynamiki przemocy, jej uwarunkowań społeczno-kulturowych, będą mogli skonfrontować własne przekonania, poglądy i postawy wobec przemocy. Będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat krzywd, które wyrządzają osobom najbliższym, stosując przemoc, a także na temat wpływu zachowań przemocowych na relacje z osobami najbliższymi.

Ważnym aspektem pracy z uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego jest ich przygotowanie do wzięcia odpowiedzialności moralnej oraz psychologicznej za swoje czyny, jak również do rozpoczęcia pozytywnych zmian w relacjach interpersonalnych.

Podczas oddziaływań prowadzonych w ramach programu jego uczestnicy będą mieli okazję do wnikliwego rozpoznawania osobistego systemu przekonań, postaw i nastawień emocjonalnych, które mogą inicjować zachowania przemocowe i ich eskalację. Oddziaływania będą ukierunkowane na promowanie alternatywnych wartości i postaw, które pozwolą na konstruktywne wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie.

Zajęcia w ramach programu realizowane będą w grupie liczącej do 15 osób. Program obejmuje
60 godzin dydaktycznych pracy grupowej i 2 godziny pracy indywidualnej z każdym uczestnikiem.

Oddziaływania edukacyjne będą się skupiać na następujących zagadnieniach:

 • przemoc w rodzinie (m.in. rodzaje i formy, źródła, mechanizmy, mity i stereotypy podtrzymujące przemoc, role kobiece i męskie, role rodziców i dzieci),
 • perspektywa prawna (konsekwencje stosowania przemocy),
 • problem władzy i kontroli w relacjach interpersonalnych (m. in. cele stosowania przemocy, potrzeby sprawców związane z władzą i kontrolą, odpowiedzialność za przemoc),
 • opracowanie tzw. planu bezpieczeństwa (planowanie i rozwijanie samokontroli poprzez poznanie mechanizmów zachowań agresywnych i przemocowych, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych oraz powstrzymywanie zachowań agresywnych),
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań ryzykowanych prowadzących do uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz zależności występujących między zażywaniem środków psychoaktywnych a stosowaniem przemocy,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, konstruktywnego ich wyrażania, konstruktywnego wyrażania złości i gniewu, aktywnego i empatycznego słuchania,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje, kompromisy,
 • promowanie pozytywnych standardów i wartości (m.in. przejmowanie odpowiedzialności za związek, rodzinę, dostrzeganie praw drugiego człowieka),
 • wpływ stosowania przemocy w rodzinie na rozwój psychiczny i zachowanie dzieci (m.in. uświadamianie i edukacja rodziców/opiekunów na temat praw i obowiązków rodzicielskich, właściwych metod i form wychowawczych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konsekwencji i dyscypliny w wychowaniu jako alternatywy stosowania przemocy),
 • problematyka tolerancji i szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, przewlekle chorych (m.in. nauka pozytywnych zachowań oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych w kontakcie z w/w osobami).

Część korekcyjna stwarza uczestnikom programu możliwość:

 • ćwiczenia w grupie nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania,
 • pracy nad rozpoznawaniem oraz zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych na zajęciach oraz swoich własnych sytuacji życiowych,
 • nauki skutecznej kontroli nad zachowaniami przemocowymi w rodzinie,
 • korygowania postaw i przekonań związanych z przemocą,
 • nauki kontroli emocji, zachowań oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych,
 • uczenia się konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,
 • pracy z nawrotami zachowań przemocowych.

Praca korekcyjna będzie zawierała elementy treningu umiejętności psychospołecznych, kontroli złości i porozumienia bez przemocy w celu nauki nowych umiejętności
prawidłowej komunikacji, sposobów konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, aktywnego słuchania, itp.

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby:

 • z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej (udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych),
 • stosujące przemoc, wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, i które powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

Program korekcyjno-edukacyjny nie jest formą osobistej psychoterapii sprawcy, lecz są to oddziaływania korygujące niepożądane oraz szkodliwe zachowanie i postawy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, tel. 13 448 58 38.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Font Resize
Contrast