Projekt: ,,Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn. ?Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do rodzin zastępczych z terenu powiatu jasielskiego i członków ich rodzin. Planuje się objęcie wsparciem 45 rodzin zastępczych, ich dzieci i wychowanków w łącznej liczbie 83 osób.

Nabór do projektu trwa dwa tygodnie od 15 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r. i wymaga złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle  formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w projekcie tj. miejscu zamieszkania, przedstawienia postanowienia sądu o umieszczeniu dzieci lub dziecka w rodzinie zastępczej, w przypadku rodzin zawodowych umowy ze Starostą o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Do projektu będą kwalifikowane rodziny zastępcze, spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie. Utworzona zostanie końcowa lista rodzin zakwalifikowanych do projektu oraz w razie potrzeby lista rodzin rezerwowych. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie niż zaplanowano, do udziału w projekcie kwalifikowane będą rodziny zastępcze wg kolejności:

1. Rodziny, które wychowują dzieci niepełnosprawne.

2. Rodziny, które przyjęły na wychowanie większą liczbę dzieci.

3. Rodziny, które z wcześniejszą datą złożyły formularz rekrutacyjny.

Kwalifikacje rodzin do projektu będzie prowadził koordynator projektu i specjalista ds. obsługi administracyjno-biurowej.

Osobom spełniającym w/w warunki i zakwalifikowanym do uczestnictwa w projekcie zostaną zaproponowane następujące bezpłatne działania:

1.Grupy wsparcia wraz z poradnictwem specjalistycznym  (dwie edycje: pierwsza ? 2017 r., druga ? 2018 r.).

Poradnictwo specjalistyczne realizowane będzie na grupach wsparcia. Dla zwiększenia efektywności działalności grup, wspierać je będą trzej, wysokiej klasy specjaliści, prowadzący wykłady tematyczne. Będą to: terapeuta dziecięcy, seksuolog i psychiatra.

Ta forma wsparcia przewidziana jest dla rodziców, którzy doświadczają trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi przyjętymi na wychowanie, m.in. w sferze zaburzeń zdrowotnych dzieci, dysfunkcji rozwojowych, trudności wieku dojrzewania, niedostosowania społecznego wychowanków, trudności edukacyjnych i przystosowawczych.

2. Poprawa dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów;

3. 10 dniowy turnus terapeutyczno- integracyjny dla rodzin zastępczych zawodowych, ich dzieci i wychowanków pieczy zastępczej;

4. Pobyt terapeutyczno-integracyjny dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych, ich dzieci i wychowanków pieczy zastępczej.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,,RODZINA ZASTĘPCZA BEZPIECZNĄ PRZYSTANIĄ W POWIECIE JASIELSKIM? 

Font Resize
Contrast