Skrypt wiedzy

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe lub powtarzające się intencjonalne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, których dotyczy. Przemoc powoduje wiele negatywnych konsekwencji w życiu osób krzywdzonych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, a w szczególności naraża na utratę zdrowia/życia. Przemoc narusza godność osobistą człowieka, nietykalność cielesną, wolność.

Przemoc narusza podstawowe prawa człowieka. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje przede wszystkim:

  • INTENCJONALNOŚĆ – celowe działanie, którego celem jest kontrolowanie
    i podporządkowanie ofiary
  • NIERÓWNOŚĆ SIŁ – dysproporcja sił między ofiarą a sprawcą, relacja słabszy-silniejszy
  • NARUSZENIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH – naruszenie podstawowych praw człowieka
  • CIERPIENIE I BÓL – narażenie na utratę zdrowia lub życia, zmniejszona zdolność do samoobrony
Wielkość czcionki
Kontrast