Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

  1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez  Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

  1. Dofinansowaniu podlegają sprzęty rehabilitacyjne, przy użyciu których osoba niepełnosprawna może prowadzić rehabilitację w warunkach domowych.
  2. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, tut. Centrum może ustalić wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie niższym niż 80%, uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Centrum.
  3. W przypadku niewystarczających środków finansowych na realizację zadania, może zostać wprowadzona maksymalna wysokość dofinansowania dla wybranych sprzętów rehabilitacyjnych w danym roku budżetowym.
  4. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w  sprzęt rehabilitacyjny tylko raz w roku.
  5. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Font Resize
Contrast