Zaopatrzenie

Ze środków PFRONU osoby niepełnosprawne mogą w naszej placówce otrzymać również:

1 . Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Są to dofinansowania do takich przedmiotów ortopedycznych jak np.:
• ortezy,
• kołnierze ortopedyczne,
• wózki inwalidzkie,
• balkoniki,
• protezy,
• kule, laski,
• obuwie ortopedyczne itp.

I środków pomocniczych tj.:
• soczewki,
• szkła okularowe,
• protezy oka,
• aparaty słuchowe,
• cewniki,
• pieluchomajtki itp.

Aby otrzymać dofinansowanie maksymalnie, które może wynieść:
a) do100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym przez ministra zdrowia limicie ceny zakupywanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,

b) do 150% sumy ustalonego limitu i udziału własnego jeżeli rzeczywista cena zakupywanego przedmiotu ort. Lub środka pomocniczego jest wyższa niż te ustalone prze ministra zdrowia( szczegóły znajdziecie państwo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawartym w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 275 poz. 2732 ).

zainteresowany ma w obowiązku złożyć w naszej placówce następujące dokumenty:

1) Wypełnionym wnioskiem na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnice dostępnym
w zakładce Wnioski do pobrania,
2) Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź orzeczenie równoważne
3) Ksero zlecenia wystawionego przez lekarza specjalistę wypełnionego w całości
i podstemplowanego za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
4) Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy oraz członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed datą złożenia wniosku plus do wglądy – 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu rentowo- emerytalnego o wysokości dochodu netto, zaświadczenie z pracy),
5) Nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego do wglądu
6) Fakturę za zakupiony przedmiot lub środek pomocniczy.

Zarówno dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których dochód netto za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej –  dla osoby samotnej.

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

O dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku. Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Font Resize
Contrast