ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Jaśle 
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi:

  ?Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b w związku z art. 46 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

I.Termin realizacji zadania:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2018 roku.

II.Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b w związku z art. 46 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) dla łącznej grupy 39 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej.

III. Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

1. badania poprzedzające opracowanie opinii muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminach i godzinach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą, a osobami o których mowa w pkt 2,

2. zadaniem Wykonawcy będzie dokumentowanie prowadzonych działań za pomocą karty usługi lub innego dokumentu potwierdzającego realizację zadania w danym dniu i godzinie, zawierającej datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby uczestniczącej w badaniu,

3. dokumentacja wytworzona w trakcie badań i sporządzania opinii będzie przechowywana u Zamawiającego,

4. opinie w zakresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej będą przekazywane Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od zakończenia badania danej osoby.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy zamówienia:

1. dysponowanie odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi za pomocą których ma zostać wydana opinia będąca przedmiotem umowy,

2. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do przygotowania opinii ? wynikające z art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b w/cyt. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 ? letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

V. Zawartość oferty:

1. określona cena brutto za wydanie 1 opinii będącej przedmiotem zamówienia,

2. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagany staż pracy w zakresie poradnictwa rodzinnego ? dotyczy oferty składanej przez osobę fizyczną/ firmę ? dotyczy wszystkich osób, jednak w przypadku firmy należy dołączyć wyżej wymienione dokumenty tych osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia ? wskazane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,

3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną,

4. oświadczenie Wykonawcy nie będącym osobą fizyczną sporządzone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wykazem osób realizujących przedmiot zamówienia ? dotyczy oferty składanej przez firmę,

5. wykaz narzędzi diagnostycznych za pomocą których będą przeprowadzone badania poprzedzające wydanie opinii będącej przedmiotem umowy.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1) Wymagane dokumenty można składać wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności drogą pocztową, lub osobiście na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2) oferta winna być złożona lub przesłana w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Oferta na wykonanie usługi ?Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

3) termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2018 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się, w przypadku wysłania oferty pocztą datę wpływu do siedziby Zamawiającego.

VII. Udzielanie informacji dotyczących przedmiotu oferty:

Wszelkich informacji dotyczących procedury wyboru i przedmiotu zamówienia udziela Pani Renata Koś ? specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod numerem telefonu 13 44 834 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

VIII. Kryterium oceny ofert:

Cena 100%.

 IX. Informacje dodatkowe:

1. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o wyborze oferty oraz o terminie zawarcia umowy.

2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego celem wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

5. Płatnością zostaną objęte tylko zrealizowane działania zakończone wydaniem opinii będącej przedmiotem zamówienia.

6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Druk oferty cenowej ? załącznik nr 1 do zapytania ofertowego <<<POBIERZ>>>

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ? załącznik nr 2 do zapytania ofertowego <<<POBIERZ>>>

Font Resize
Contrast