ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć w ramach programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej ?Programem?, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
w łącznym wymiarze: 60 godzin zegarowych pracy grupowej oraz 2 godzin zegarowych pracy indywidualnej z każdym uczestnikiem.

1) Zasady realizacji Programu określa:

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

b) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 76/2014 Rady Ministrów z dnia 29.04.2014 r.,

c) Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji ?Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017?.

d) Wytyczne zawarte w ?Procedurach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie, materiałach instruktażowych, zaleceniach ? dla osób realizujących te zadania? – pkt. 9.13. ?Zasady opracowywania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie?.

2) Program będzie obejmował łącznie 60 godzin zegarowych pracy grupowej i 2 godziny zegarowe pracy indywidualnej z każdym uczestnikiem, a przerwa między kolejnymi zajęciami nie może przekroczyć 1 tygodnia. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych w czasie nieprzekraczającym 4 godziny zegarowe dziennie.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.

4) Uczestnicy programu: osoby stosujące przemoc w rodzinie – naboru uczestników Programu dokonuje Zamawiający.

5) Program zostanie przeprowadzony w jednej grupie o liczebności do 15 osób.

6) Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie w Programie.

7) Zamawiający zapewnia salę do pracy grupowej i indywidualnej.

8) Zamawiający zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia Programu (np. papier, długopisy, notesy, projektor multimedialny, ekran, itp.).

9) Zamawiający zapewnia przygotowanie niezbędnych do pracy materiałów piśmienniczych oraz napoje zimne.

10) Wykonawca zapewnia uczestnikom Programu materiały edukacyjne.

11) Wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu zgodnie z celami określonymi w Programie.

12) Wykonawca sporządza sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zamawiającego.

13) Wykonawca dokumentuje realizację Programu poprzez sporządzanie listy obecności uczestników Programu, prowadzenie dziennika zajęć zawierającego tematykę i formy realizowanych zajęć oraz pisemną diagnozę uczestników.

14) Wykonawca przeprowadza badanie efektywności poszczególnych etapów Programu (na początku programu – badanie ankietowe dotyczące postaw uczestników wobec przemocy, w trakcie trwania zajęć – ankietę monitorującą oraz na zakończenie programu – ankietę ewaluacyjną). Raport z badań ankietowych i ewaluacyjnych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

2. Termin wykonania zlecenia:

Zamówienie będzie realizowane od września do 15 grudnia 2017 roku (dokładne terminy i szczegółowy plan działań zostaną omówione po wyborze oferenta, przed rozpoczęciem współpracy).

3. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty stanowi 100 % ceny.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta stosowna umowa uwzględniająca warunki zapytania ofertowego i treść złożonej oferty na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

4. Miejsce świadczenia usług:

Pomieszczenie na przeprowadzenie zajęć zapewnia Zamawiający.

 5. Niezbędne wymagania formalne

1) kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), tj.:

a) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

b) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemocy w rodzinie;

c) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;

3) kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

 6. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i kreatywność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista i wysoki stopień empatii,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV każdego specjalisty;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • oświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  z określeniem miejsca, terminu;
 • cena brutto za godzinę zegarową zleconego zadania (maksymalnie 76 godzin);
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ? zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • założenia do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniające m.in. cele programu, zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć;
 • wszystkie przedłożone dokumenty winny być podpisane przez Wykonawcę.

8. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktur/rachunków przelewowych, wystawionych z odroczonym terminem płatności min. 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2017 roku do godz. 15.30 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w zamkniętej kopercie z adnotacją ?Oferta cenowa na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć w ramach programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie?.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty pod numerem telefonu 13 448 34 40.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Złożone oferty nie stanowią żadnego zobowiązania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Jednocześnie tut. Centrum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z przesłanych ofert.

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

pobierz zapytanie ofertowe do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

 

 

Font Resize
Contrast