POWOŁANIE i TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DS. OCENY I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH W 2021 ROKU

W dniu 29 marca 2021 roku zarządzeniem nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle została powołana Komisja ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku.


Zarządzenie Nr  9/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
z dnia 29 marca 2021 roku


w sprawie powołania Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku.

Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020, poz.426 z późn. zm.) w oparciu o § 5 ust. 10, 11, 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.) oraz Uchwałą Nr  XLI/292/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w związku z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§1

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle powołuje Komisję ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku w składzie:

1.Paweł Podstawski – Przewodniczący Komisji

2.Beata Rak – członek Komisji

3.Ilona Ciuła – członek Komisji (pracownik socjalny).

§2

1.Komisja dokonuje oceny i rozpatruje wnioski o dofinansowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

2.Komisja pracuje w dniach 29-31 marca 2021 roku.

3.Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby PCPR w Jaśle do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do urzędu).

§3


Z posiedzenia przedmiotowej Komisji zostanie sporządzony protokół. 

 

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


>>>zarządzenie<<<

Font Resize
Contrast