ZARZĄDZENIE NR 9/2018.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

 

Działając na podstawie art. 35 a ust.1 pkt 7 lit. a-c i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 t.j.) oraz w związku z Uchwałą Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje się następujące zasady dofinansowania w 2018 roku:

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:

– przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w:

1) Sprzęt rehabilitacyjny:

– dofinansowanie do jednego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego,

– ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do:

a) materaca rehabilitacyjnego ? do 600 zł

b) roweru rehabilitacyjnego lub orbitreku ? do 1 000 zł

c) bieżni ? do 1 000 zł

– wysokość dofinansowania do sprzętu innego niż wymieniony wyżej ustala każdorazowo Dyrektor PCPR w Jaśle.

2) Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów:

– wysokość dofinansowania ze środków PFRON jest udzielana w wysokości równej kwocie dofinansowania otrzymanego z NFZ,

– dofinansowaniem mogą być objęte faktury z roku bieżącego oraz z roku minionego.

§ 2

Niniejsze zarządzenie udostępnia się osobom zainteresowanym w formie:

1) umieszczenia na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle;

2) w wersji elektronicznej na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Lechowska
Dyrektor PCPR
w Jaśle

>>>ZARZĄDZENIE<<<

 

Font Resize
Contrast