ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W 2021 ROKU

W dniu 29 marca 2021 roku zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały ustalone zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku.


Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

z dnia 29 marca 2021 roku

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

 Działając na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a, c i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926) oraz w związku z Uchwałą Nr XLI/292/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zarządzam, co następuje:

§1

Na podstawie potrzeb zawartych w złożonych wnioskach, przyjmuje się następujące zasady dofinansowania w 2021 roku:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:
  – nie przyznaje się dofinansowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w:
  1) Sprzęt rehabilitacyjny:
  – dofinansowanie do jednego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego,
  – ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do:
  a) materaca rehabilitacyjnego ? do 600 zł;
  b) roweru rehabilitacyjnego lub orbitreka ? do 1 200 zł;
  c) bieżni ? do 1 200 zł;
  – wysokość dofinansowania do sprzętu innego niż wymieniony wyżej ustala każdorazowo Dyrektor PCPR w Jaśle.
  2) Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów:
  – wysokość dofinansowania ze środków PFRON jest udzielana do wysokości równej kwocie dofinansowania otrzymanego z NFZ,
  – dofinansowaniem mogą być objęte faktury z roku bieżącego oraz z roku minionego.

§2

Niniejsze zarządzenie udostępnia się osobom zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


>>>zarządzenie<<<

Font Resize
Contrast